Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij daarin uitdrukkelijk een beperkte geldigheidsduur hebben opgenomen.

Artikel 3. Prijzen
Alle door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief bezorgkosten.
De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.

Artikel 4. Levering
De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen wij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kostenloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ten aanzien van deze kopers zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer bindend, zodat overschrijding daarvan geen toerekenbare tekortkoming van ons jegens de koper oplevert.

Artikel 5. Installatie
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn eventuele montage- of installatiewerkzaamheden voor rekening van koper.

Artikel 6. Herroepingsrecht kopen op afstand
Kopers op afstand die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 14 dagen na levering zonder opgave van redenen per aangetekende brief ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product in de originele verpakking aan ons retourneren. De producten mogen enkel uitgepakt en bekeken zijn zoals men ook in een winkel zou omgaan vóór de aanschaf van het product. Producten met gebruik sporen, zonder originele verpakking of in andere staat dan oorspronkelijk geleverd verkeren kunnen worden geweigerd dan wel zullen de extra kosten in rekening van de koper worden gebracht. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper, tenzij koper een terecht beroep kan doen op de navolgende “niet goed, geld terug” bepaling. Reeds aan ons betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald. De afkoelingsperiode geldt niet voor producten die door ons of door ons ingeschakelde derden volgens de specificaties van koper zijn samengesteld.

Artikel 7. Niet goed, geld terug
Wij staan er voor in dat de door ons geleverde producten beantwoorden aan de in onze aanbiedingen genoemde specificaties. Als blijkt dat dit niet het geval is, betalen wij op verzoek van koper het volledige aankoopbedrag terug, mits koper ons uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het door ons geleverde product per aangetekende brief van de door hem geconstateerde gebreken in kennis stelt en het product binnen 2 dagen na deze melding in de originele verpakking voor eigen rekening aan ons heeft geretourneerd.

Artikel 8. Garantie
Gedurende de periode als omschreven in de met ons gesloten overeenkomst zullen wij naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de door ons geleverde goederen herstellen, indien deze fouten binnen deze periode gedetailleerd omschreven bij ons zijn gemeld en het door ons geleverde product vervolgens binnen 7 dagen na deze melding ter beoordeling van deze fouten aan ons is geretourneerd.

De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 1 maand op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Wanneer binnen deze maand na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 3 aan de klant doorberekend.
c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Artikel 9. Betaling
Zakelijke klanten;
Indien niet anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Goederen blijven ten alle tijden eigendom van Boonstra Techniek, totdat het gehele factuurbedrag is voldaan.
Na uitblijven van betaling, zal er na 30 dagen 1-malig een betalingsherinnering volgen.
Bij uitblijven van betaling zal er een incassobureau worden ingeschakeld. De incassokosten worden door het incassobureau bepaald, en door u betaald.

Particuliere klanten;
Indien niet anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Goederen blijven ten alle tijden eigendom van Boonstra Techniek, totdat het gehele factuurbedrag is voldaan.
Na uitblijven van betaling, zal er na 30 dagen 1-malig een betalingsherinnering volgen.
Bij uitblijven van betaling zal er een incassobureau worden ingeschakeld. De incassokosten worden door het incassobureau bepaald, en door u betaald.

Artikel 10. Eigendomsovergang
Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook, inclusief de betaling van rente, heffingen en incassokosten, zoals omschreven in artikel 9.

Artikel 11. Risico
De door ons geleverde producten worden door ons verzekerd tijdens het vervoer naar de koper. Ongeacht hetgeen tussen ons en koper, omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de producten voor risico van ons tot het moment dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of door koper aangewezen derden zijn overgegaan. Koper is verplicht de producten te verzekeren vanaf het moment van levering totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Bij tenietgaan van producten voordat betaling heeft plaatsgevonden zij wij gerechtigd de schade voor ons namens koper rechtstreeks bij de verzekeraar te incasseren. Koper cedeert al zijn rechten te dier zake aan ons.

Artikel 12. Aansprakelijkheid jegens kopers, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Onze aansprakelijkheid jegens kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf is beperkt tot een bedrag gelijk aan ten hoogste de factuurwaarde van de door ons geleverde producten dan wel het bedrag dat door onze verzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals bijvoorbeeld voortvloeiende uit bedrijfsstilleggingen, vertragingen, stoornissen etc. of welke bedrijfsschade dan ook. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte kosten en/of schade welke middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering door ons van de overeenkomst tussen ons en koper, tenzij schade is veroorzaakt door opzet van een van ons of een of meer van onze medewerkers.

Artikel 13. Reparatie
Voor reparatie gelden andere regels dan elders genoemd. Reparatie goederen dienen bij ons aan de deur te worden afgeleverd of opsturen (wel goed verpakken en evt. verzekerd versturen). De klant krijgt indien mogelijk binnen 5 werkdagen bericht over de status van het apparaat. De klant krijgt altijd telefonisch contact van onze kant over de prijs. Bij geen akkoord moet de klant onderzoekskosten betalen. Wanneer een apparaat niet gerepareerd kan worden, moet de klant het apparaat achterlaten of onderzoekskosten betalen. Op hetgeen dat gerepareerd is zit 1 maand garantie. Betaling geschied binnen 14 dagen.

Artikel 14. Privacy
De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens derhalve niet voor marketing- en/of reclamedoeleinden. Evenmin zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Artikel 15. Klachtprocedure
Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten of over de wijze waarop de door ons gesloten overeenkomsten per e-mail ( info(AT))boonstratechniek . nl ) of per telefoon (06-23328013) aan ons melden. Wij zullen binnen 24 uur op een klacht reageren.